بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940114089
نویسنده : فیاض وزیری
عنوان پایان نامه : ایجاد وفاداری به نام تجاری بوسیله شبکههای اجتماعی (مطالعه موردی اینستاگرام)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیروس بالایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه شبکه های اجتماعی با نرخ فزاینده ای افزایش یافته اند و بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد شده است و فضای مجازی جایگزین فضای فیزیکی شده است و افراد برای انجام کار،برقراری ارتباط، تفریح، سرگرمی و... از فضای مجازی استفاده می کنند. ایجاد و حفظ وفاداری به برند یکی از زمینه های اصلی تحقیقات بازاریابان است که بازاریابان از ابزارهای متعددی برای حفظ وفاداری به برند مشتریان استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای جدیدی است که برای حفظ وفاداری به برند مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.هدف کلی این پژوهش بررسی بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در ایجاد وفاداری به برند در میان کاربران اینستاگرام می باشد. ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - پیمایشی ﺍﺳﺖ. و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه ی مشتریان برندهای اپل،سامسونگ،ال جی و نوکیا می باشد که در اینستاگرام دارای حساب شخصی می باشند. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 385 نفر است. و از روش نمونه ¬برداری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. داده¬ها از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 22 ، و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تجانس با خود، هنجارهای اجتماعی، کیفیت اطلاعات و تعامل بر کیفیت رابطه اثرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که کیفیت رابطه بر وفاداری برند تاثیر گذار است در نهایت هر 5 فرضیه تحقیق تایید می شوند.
كلمات كليدي : کلیدواژه: شبکه های اجتماعی، وفاداری برند، کیفیت رابطه، اینستاگرام
تاريخ دفاع : 1396-5-30