بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930279429
نویسنده : محمد کشی نیا جوکندان
عنوان پایان نامه : تأثیر ویژگی های حسابرس مستقل بر مدیریت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده رسوايي این شركت هاي بزرگ (همچون، انرون، وردكام و تايكو) موجب نگراني عمومي در يكپارچگي اطلاعات منتشر شده در بازار سرمايه و عملكرد اخلاقي در فرايند گزارشگري مالي شده است. براي رفع اين نگراني ها قوانين جديدي ايجاد شد كه موجب تغييرات گسترده اي در نياز هاي حاكميت شركتي و بهبود كيفيت گزارشگري مالي شده است، كه يكي از اين تغييرات اساسي و ضروري وجود كميته حسابرسي در ساختار حاكميت شركتي شركت ها مي باشد. از این رو هدف اصلی این تحقیق تأثیر ویژگی های کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مورد مطالعه با شرایط خوانده شده می باشد. جهت تعیین نمونه های مورد نظر در این پژوهش، با توجه به تعدد شرکت های بورسی، نوع فعالیت آنها و اندازه های مختلف آنها، از روش غربالگری استفاده می شود که 85 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1381 تا 1387 برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شدند. برآورد مدل تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل براساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار Eviews و Spss بر مبناي داده هاي تركيبی انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنی دار بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بود. همچنین دو فرضیه دیگر پژوهش که بررسی رابطه معنی دار بین مدیریت سود و اندازه حسابرس و مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس بود، هم مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع : 1395-11-30