بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940446739
نویسنده : ریحانه فتحی زحمتکش بجارپسی
عنوان پایان نامه : رابطه بين جامعه پذيری و رضايت شغلي كاركنان با توجه به جنسيت و سابقه كار در اداره كل راه و شهرسازی استان گيلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان با توجه به جنسیت و سابقه کاری در اداره کل راه و شهرسازی اسان گیلان بوده است.جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان که شامل 430 نفربودند تشکیل می دهند . از این میان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران جامعه محدود 203 نفر بعنوان تعداد نمونه لازم در نظر گرفته شد.ابزار گرد آوری داده ها براساس پرسشنامه های جامعه پذیری فردی و جمعی و رضایت شغلی انجام گرفت .روایی سنجی ابزار پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان به شکل محتوایی انجام شده.پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای رضایت شغلی 875/0 و جامعه پذیری فردی 817/0و جامعه پذیری جمعی 784/0 تعیین گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(شاخص های پراکندگی مرکزی )و آمار استنباطی ( مدلسازی معادلات ساختاری و t-value ) استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف اسمیرنف به کار گرفته شد. نتیجه تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معنا داری بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان در جامعه مورد مطالعه را وجود دارد.همچنین یافته ها نشان دادکه جامعه پذیری جمعی بر رضایت شغلی تاثیر داشته و شدت اثر آن از جامعه پذیری فردی بیشتر بوده و همچنین بیشترین اثر غیر مستقیم از حاصل تأثیر جامعه پذیری جمعی بر رضایت شغلی از طریق سابقه کاری بدست آمد.کاربرد نتایج بدست آمده در جامعه آماری برای تصمیم گیری مدیران منابع انسانی و ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان می تواند در به کارگیری سازکارهای اجتماعی سازی موثر ، تحلیل تعاملی برای توانمند سازی و آمادگی بیشتر کارکنان جهت مشارکت آنان باشد.همچنین تناسب شغل با شاغل را در نظام شایستگی به کار گیرند ، در این صورت میزان رضایت شغلی کارکنان از شغل ارتقا می یابد.
كلمات كليدي : جامعه پذیری ، رضایت شغلی ، جنسیت ، سابقه کاری
تاريخ دفاع : 1396-06-04