بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940114369
نویسنده : سیامک غلامرضازاده یوسفی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی منطقه آزاد انزلی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه تبليغات به عنوان يكي از استراتژي هاي بازاريابي تاثيري شگرف بر رفتار مصر ف كنندگان و چگونگي انتخاب آنها دارد و بدين ترتيب نقش مهم و جايگاه برجسته اي در ارتقاي فروش موفق محصولات يك سازمان كسب نموده است. لذا محققان در تحقيقات خود تلاش مينمايند تا امكان بهره مندي سازمانها از اين استراتژي را ممكن سازند. از اين رو محقق در تحقیق حاضر، درصدد است تا انواع تبليغات رسان هاي موثر بر رفتار خريد خريدارن خودروهای منطقه آزاد را شناسايي و اولويت بندي نمايد. اين تحقیق، به روش توصيفي- پيمايشي و نتايج آن كاربردي است. مبناي جمع آوري اطلاعات، مطالعات كتابخانه اي و تحقيق ميداني از شهروندان گیلانی است. روايي پرسشنامه توسط صاحب نظران تاييد گرديد و پايايي آن نيز توسط روش آلفاي كرونباخ0 محاسبه شد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه انواع تبليغات ديداري، شنيداري و نوشتاري بر رفتارخريداران خودروهای سواري منطقه آزاد تاثير دارد و تاثير آنها بر رفتار خريداران، داراي اولوي تهاي متفاوت مي باشد. بر مبناي نتايج به دست آمده به مديران توصيه شده است كه هر يك از انواع تبليغات را با محتواي مناسب به بخش متناسب بازار اختصاص داده و از اين تصور كه نوعي از تبليغات در اين صنعت كاربرد ندارد، پرهيز نمايند.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: تبليغات، تبليغات رسانه اي، بازاريابي، رفتار خريدار، خريدار
تاريخ دفاع : 1396-6-8