بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940040517
نویسنده : سیما محبوبی فر
عنوان پایان نامه : اثربخشی راهبرد یادگیری بر خودتنظیمی و انگيزه ي پيشرفت در دانش آموزان دختر پایه ششم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی راهبرد های یادگیری بر خودتنظیمی و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر پایه ششم ناحیه یک شهر رشت است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر پایه ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 می باشد و نمونه های انتخاب شده به تعداد 30 نفر(15نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) و به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردیده اند. مدت زمان اجرای این پژوهش در طول مدت هشت هفته (دو ماه فروردین و اردیبهشت) جلسه آموزشی است. ابزار پژوهش خودتنظیمی و انگيزه ي پيشرفت مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که: گروه آزمایش پس از استفاده از آموزش راهبرد یادگیری در خودتنظیمی و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان گروه آزمایش، رشد محسوسی داشته اند. لذا آموزش راهبرد یادگیری در خودتنظیمی و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان، اثر معني داري داشته است(01 /0>P). بنابراین؛ باتوجه به نتایج حاصله می توان گفت: معلمان می توانندآموزش از نوع راهبرد یادگیری بر دانش آموزان را جزء اهداف خود در کلاس درس قرار دهند.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: راهبرد یادگیری ، خودتنظیمی، انگيزه ي پيشرفت.
تاريخ دفاع : 1396-05-28