بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940118712
نویسنده : امیر ابراهیم نژاد
عنوان پایان نامه : رابطه بین فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح بالا و مدیریت استعداد با توجه به رضایت و تعهد سازمانی کارشناسان شهرداری کلان‌شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر می‌کوشد تا تأثیر فرهنگ سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح بالا را بر مدیریت استعداد از طریق متغیرهای میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارشناسان شهرداري کلانشهر رشت را مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق، از نظر نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش کارشناسان شهرداري کلانشهر رشت هستند. حجم نمونه 193 نفر است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت بررسی روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحبنظران استفاده گردید. برای برآورد ضریب پایائی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.5.4 استفاده شده است. ضرایب آلفا همگی متغیرها بالای 7/0 است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان می دهد که فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح بالااز طریق رضایت و تعهد سازمانی بر مدیریت مؤثر استعداد تأثير مثبت و معناداري دارد و میزان این رابطه 3/0 است. میزان رابطه فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح بالا با رضایت برابر با 45/0 ، میزان رابطه بین رضایت با تعهد سازمانی نیز برابر با 88/0، میزان رابطه بین تعهد سازمانی با مدیریت مؤثر استعداد برابر با 76/0 میزان رابطه بین فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح بالا با مدیریت مؤثر استعداد برابر با 29/0 همچنین بیشترین اثر مستقیم نیز مربوط به مسیر رضایت بر تعهد است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح بالا، رضایت، تعهد سازمانی، مدیریت مؤثر استعداد.
تاريخ دفاع : 1396-06-14