بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940446840
نویسنده : طاهره فتحی
عنوان پایان نامه : تاثیر فرهنگ سازمان یادگیرنده و نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: تحقیق حاضر، با هدف تاثیر فرهنگ سازمان یادگیرنده و نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان، انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از نظرماهیت، توصیفی- علّی و مبتنی برمعادلات ساختاری محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بیمه استان گیلان بوده که تعداد آنها 19 شرکت می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه ی مرجع است که به روش سرشماری در میان مدیران شرکت های بیمه استان گیلان توزیع گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار هایSPSS 20 وsmart pls 2 بهره گرفته شده. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دادند که فرهنگ سازمان یادگیرنده بر عملکرد شرکت های بیمه به طور مستقیم تاثیر ندارد اما فرهنگ سازمان یادگیرنده از طریق نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت های بیمه تاثیر می گذارد. تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ سازمان یادگیرنده بر نوآوری سازمانی نیز تایید گردید. نتایج همچنین نشان دادند که نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت های بیمه دارد.
كلمات كليدي : :فرهنگ سازمان یادگیرنده، نوآوری سازمانی، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1396-04-19