بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930595758
نویسنده : محبوبه بیگی کلشتری
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر نگرش مذهبی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق تعیین تاثیر آموزش مهارت¬های زندگی بر نگرش مذهبی و بهزیستی ذهنی در دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت است. تحقیق حاضر از شهریور ماه 1395 الی بهمن ماه 1395 انجام شده است. و مکان پژوهش دبیرستانهای دخترانه شهرستان رشت است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت هستند. بدین منظور 40 نفر از دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. 20 نفر از آنها به عنوان گروه کنترل و 20 نفر به عنوان گروه آزمایشی در نظر گرفته شده اند. براي گروه آزمايشي 5 جلسه 120دقيقه اي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي برگزار شد. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه آزمايشي و کنترل انجام شد. پرسشنامه شامل پرسشنامه نگرش مذهبی 25 آیتمی گلریز و براهنی و بهزیستی ذهنی 45 آیتمی کی¬یز و ماگیارمو بود. در نهایت داده¬ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر نگرش مذهبی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت تاثیر دارد (سطح معناداری بدست آمده=000/0)؛ آموزش مهارتهای زندگی بر نگرش مذهبی دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت تاثیر دارد(سطح معناداری بدست آمده=001/0)؛ آموزش مهارتهای زندگی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهرستان رشت تاثیر دارد(سطح معناداری بدست آمده=000/0). تمامی فرضیات تایید شد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: آموزش مهارت¬های زندگی، نگرش مذهبی، بهزیستی ذهنی
تاريخ دفاع : 1395-12-30