بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940010197
نویسنده : فریبا حسنی
عنوان پایان نامه : نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های خانواده اصلی در سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی و جهت گیری زندگی زنان مطلقه شهرستان تالش
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرحمت همت پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های خانواده اصلی در سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی و جهت گیری زندگی زنان مطلقه شهرستان تالش در سال 1396 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به کمیته امداد و بهزیستی شهرتالش می باشند، که تعداد آن ها از دو مرکز800 نفر بود و به روش نمونه گيري در دسترس و با استفاده از جدول مورگان 162 نفر برای این پژوهش انتخاب و به پرسشنامه های خانواده اصلی هاوستات،اندرسون، پیرسی، کوچران و فاین (1990)، آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس(2000)، پرسشنامه جهت گیری زندگی- بدبینی شیرو و کارو (1985)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی با گاروزی (2001)، پاسخ دادند. نتایج با استفاده از نرم افزار spss18 و رگرسیون گام به گام و همبستگی پیرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سازگاری زناشویی، صمیمت عاطفی (از مولفه های صمیمیت زناشویی) و جهت گیری زندگی توانسته است ویژگی های خانواده اصلی را پیش بینی کند. تحلیل فرضیه های فرعی نشان داد که بین سازگاری زناشویی، صمیمیت زناشویی و جهت گیری زندگی با ویژگی های خانواده اصلی، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P).با توجه به نتایج بدست آمده باید گفت که داشتن خانواده با ویژگی های باثبات می تواند طلاق را کاهش می دهد و بر سازگاری زناشویی، جهت گیری زندگی و صمیمت زناشویی تأثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: خانواده اصلی ،سازگاری زناشویی، صمیمیت زناشویی، جهت گیری زندگی.
تاريخ دفاع : 1396-5-7