بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940162173
نویسنده : فاطمه اسدی مهدی خان محله
عنوان پایان نامه : پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی محیط کار معلمان دوره ابتدایی شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رویا بابایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این پژوهش با هدف تعیین نقش کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی محیط کار در پیش بینی فرسودگی شغلی در معلمان دوره ابتدایی شهر رشت انجام پذیرفت. مطالعه حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل كليه معلمان دوره ابتدایی شهر رشت می باشند که در سال 96-1395 مشغول به تدریس هستند. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی تعداد 240 نفر (به ازای هر متغیر 30 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) ، پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز (۱۹۷۷) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون ( 1985 ) استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه همزمان استفاده شد. در ضمن كليه عمليات آماري با استفاده نرم افزار 22spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که مقادير همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی محیط کار با فرسودگی شغلی از نظر آماری معنی دار است(01/0>p)؛ کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی محیط کار توانسته اند 28 درصد واريانس فرسودگی شغلی (متغير ملاك) را تبيين كند. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی محیط کار از جمله عواملی هستند که بر فرسودگی شغلی معلمان دوره ابتدایی موثر باشد.
كلمات كليدي : کلید واژه : کیفیت زندگی کاری ، استرس شغلی محیط کار ، فرسودگی شغلی ، معلمان دوره ابتدایی
تاريخ دفاع : 1396-05-29