بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930445244
نویسنده : علیرضا اسدی دوگاهه
عنوان پایان نامه : شناسایی سیستم IIR با استفاده از فیلتر تطبیقی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی اسماعیلی دافچاهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پایان¬نامه به بررسی کاربرد فیلتر دیجیتال IIR برای شناسایی سیستم ناشناخته می¬پردازد. در ابتدا خروجی سیستم اندازه¬گیری شده که البته نویز بر آن وارد شده است. بعد یک فیلتر تطبیقی IIR برای شناسایی سیستم به طور موازی با سیستم کار می¬کند که ورودی سیستم به آن هم وارد می¬شود. اختلاف خروجی حاصل از خروجی پلت بدست آمده و این خطا به سوی الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس مانند می¬رود. برای بهینه سازی با استفاده از این الگوریتم نیاز به یک تابع هدف می¬باشد. همچنین هدف شناسایی کاهش خطا بین سیستم واقعی و فیلتر تطبیقی می¬باشد. پس تابع هدف به صورت مجموع مربعات خطا انتخاب می¬گردد. همچنین چون مرتبه سیستم دقیق دردسترس نیست، این شناسایی به صورت با مرتبه یکسان با پلنت و نیز مرتبه کاهش¬یافته انجام می¬شود. در نهایت نتایج شبیه¬سازی به اثبات کارایی و مفید بودن این روش شناسایی می¬پردازد.
كلمات كليدي : فیلتر دیجیتال، فیلتر تطبیقی، IIR، شناسایی سیستم، الگوریتم¬ فراابتکاری الکترومغناطیس مانند.
تاريخ دفاع : 1396-6-12