بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631173
نویسنده : اعظم عبدی کلانکلایه
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی،محدودیت تامین مالی و نوسان درآمد بر میزان حساسیت جریان های نقدی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهدی مشکی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی، محدودیت تأمین مالی و نوسان درآمد بر میزان حساسیت جریان‌های نقدی است. بدین منظور تأثیر شاخص‌های محدودیت‌های تأمین مالی شامل نرخ سود سهام پرداختی، نرخ بدهی، سطح نقدینگی، رشد فروش و نرخ ارزش بازار به ارزش دفتری و شاخص‌های نوسان درآمد شامل نوسان سود قبل از بهره و مالیات، نوسان درآمد فروش و نوسان سود خالص و شاخص‌های کیفیت حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت‌مدیره و استقلال هیئت‌مدیره بر حساسیت جریان‌های نقدی بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۰۲ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش‌ساله از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های ارزیابی محدودیت‌های تأمین مالی ، نوسان درآمد و کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر میزان حساسیت جریان‌های نقدی ندارند.
كلمات كليدي : حساسیت جریان‌های نقدی، محدودیت‌های تأمین مالی، نوسان درآمد، حاکمیت شرکتی.
تاريخ دفاع : 1395-11-30