بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632003
نویسنده : نسیم پورقاسمیان صومعه سرایی
عنوان پایان نامه : مدیریت بهینه انرژی در یک ریز شبکه مجهز به ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسین افراخته,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان‌نامه مدیریت بهینه منابع تولید توان در یک ریز شبکه متصل به شبکه اصلی باهدف کاهش هزینه‌های بهره‌برداری در حضور خودروهای برقی با در نظر گرفتن نحوه شارژ ارزیابی‌شده است. منابع تولید توان در ریز شبکه موردمطالعه شامل تولیدکننده توان بادی، خورشیدی، میکرو توربین و پیل سوختی بوده و همچنین از ذخیره‌ساز نیز استفاده‌شده است. علاوه بر این به¬منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه‌های بهره‌برداری ریز شبکه به‌صورت متصل به شبکه بهره‌برداری شده تا در ساعات ارزانی قیمت برق و یا در صورت عدم امکان تغذیه همه بارها در ریز شبکه، توان موردنیاز از شبکه اصلی تأمین گردد. لازم به ذکر است که به دلایل حمایتی کل توان تولیدی منابع بادی و خورشیدی در ریز شبکه مورد بهره‌برداری قرارگرفته و عدم قطعیت تولید توان این منابع در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است که در ریز شبکه تحت مطالعه حضور خودروهای برقی و مدل‌سازی عدم قطعیت مربوطه نیز آنالیز شده است. در این راستا از دو روش مونت‌کارلو و زنجیره گسسته مارکوف استفاده و نتایج مربوطه ارائه‌شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که شارژ خودروهای برقی با استفاده از روش شارژ هوشمند می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از ریز شبکه گردد. علاوه بر این مدل‌سازی عدم قطعیت رفتار صاحبان خودرو با استفاده از زنجیره گسسته مارکوف نیز سبب ارائه مدلی دقیق‌تر از عدم قطعیت شارژ خودروی برقی شده و تخصیص بهینه توان منابع در ریز شبکه در راستای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری صورت می‌گیرد. مزیت این تحقیق مدل‌سازی عدم قطعیت خودروهای برقی و تخصیص توان بهینه منابع در ریز شبکه در این شرایط است.
كلمات كليدي : مدیریت ریز شبکه، خودروی برقی، روش مونت¬کارلو، زنجیره گسسته مارکوف
تاريخ دفاع : 1395-11-25