بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940175417
نویسنده : مهدی صالحی
عنوان پایان نامه : تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک پذیری و ارزش شرکت (مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :احمد قنبریان بروجنی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت بر ریسک پذیری و ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور در این پژوهش، اطلاعات تعداد 129 شرکت در طی سالهای 1390تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. در این تحقیق به منظور بررسی روابط بین متغیر ها ،از اطلاعات گذشته استفاده شده است، در ردیف مطالعات پس رویدادی قرار می گیرد، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک پذیری و ارزش شرکت می باشد که طی دو مدل و فرضیه بررسی می گردد، مدل های بررسی کننده تاثیر متغیر ها بر هم به صورت مدل های رگرسیونی داده های پنل طراحی گردیده است. روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 8 برای اجرای مدل و آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق، حاکی از تایید فرضیه‌ اول تحقیق می باشد ونتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی بر ریسک پذیری تاثیر گذار می باشد ولی بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت رابطه معنی دار وجود ندارد .
كلمات كليدي : کلید واژه: مسئولیت اجتماعی، ریسک پذیری، ارزش شرکت
تاريخ دفاع : 1396-6-12