بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940017689
نویسنده : محمد اسماعیل کریمی کما
عنوان پایان نامه : تحلیل مکانی فضایی کاربری های تفریحی وتفرجی شهر صومعه سرا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دستیابی به یک جامعه پایداروعادلانه بدون حضور ومشارکت شهروندان ساکن در آن ممکن نیست لذا فضاهای شهری بعنوان تجلی گاه کالبدی شهر ، باید نیازهای اجتماعی شهروندان را برآورد کرده وبسترهای لازم را در دسترسی وتامین خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان فراهم سازد . فضای تفریحی ، بخشی از سیمای شهر را تشکیل می¬دهد، به عنوان یکی از پدیده¬های واقعی ، از نخستین مسائلی است که انسانها همواره با آن در تماس می باشند. اهمیت فضاهای تفریحی در محیط شهری ، تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخص¬های توسعه یافتگی ، درجوامع شهری مطرح است.و دارای نقش اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی هستند که با مزایایی چون درمان بیماریهای روحی، محیطی مطلوب برای پروش کودکان، یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و نظایر اینها محسوب می شود. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع روش توصیفی- تحلیلی ،با اتکاء به اطلاعات ،اسنادومدارک کتابخانه ها،دانشگاها(مقالات وپایان نامه ها )وروش میدانی (مشاهده وپرسشنامه)می باشد.که باهدف ، تحلیل کاربری تفریحی شهر صومعه سرا بر اساس معیار مکانی ، شناسایی وبررسی عوامل موثر در ایجاد فضاهاو کاربرهای تفریحی ودر نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء کاربرهای تفریحی در شهر صومعه سرا ارائه شود. نتایج بررسی انجام شده ، نشان می¬دهد که، شهر صومعه سرا ، علی رغم اینکه دارای پتانسیل لازم جهت توسعه فضاهای تفریحی میباشد ، از فضاهای تفریحی ، متناسب با جمعیت شهری،برخوردار نیست،به نحوی که امکانات تفریحی موجود در شهر قدرت پاسخ گویی به نیاز شهروندان را نداردوهمچنین سرانه های فضاهای سبز وپارکها، فرهنگی ،ورزشی ومعابروپیاده رو آن با استاندارهای متداول کشوری فاصله دارد بنابر این احداث پارک¬های ومکانهای جدید برای تفریح شهروندان، احساس می شود.
كلمات كليدي : کاربری تفریحی - شهر صومعه سرا- تحلیل مکانی- تحلیل فضایی
تاريخ دفاع : 1396-6-7