بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940313712
نویسنده : الیاس پیلوا
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین توانایی یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت با میانجیگری مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بیمه ایران استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر، با هدف بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و عملکرد از طریق مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بیمه ایران در استان گیلان، انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها پیمایش از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری محسوب می گردد. ابزار اندازه گیری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش شعب بیمه ایران در استان گیلان می باشند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران، تعداد 94 شعبه به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید و در هر شعبه پرسشنامه ها میان مدیر، معاون و کارشناس ارشد شعبه توزیع شد. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار های SPSS 20 و v.pls1.04b1 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که میان یادگیری سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بیمه ایران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان دادند که مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد بیمه ایران دارد. از دیگر یافته های پژوهش این است که مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد بیمه ایران نقش میانجی جزئی دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1395-12-16