بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930325020
نویسنده : محبوبه ابراهیمی
عنوان پایان نامه : بررسی انواع الگوهای آلایشی سورس و درین با هدف بهبود شاخص نسبت جریان روشنایی به خاموشی در ترانزیستورهای نانو لوله کربنی تونلی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید علی صدیق ضیابری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش دو ساختار آلایشی جدید با استفاده از تغییر مقدار و الگوی آلایش در نواحی سورس و درین ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی تونلی برای بهبود عملکرد جریان روشنایی به خاموشی ارائه شده است. این ترانزیستور با حل معادله شرودینگر خودسازگار با استفاده از تابع گرین غیر تعادلی با معادله ی پوآسون شبیه سازی شده است. برای انجام این شبیه سازی از نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج بررسی ها با در نظر گرفتن 0= و 4/0= نشان می دهند که ساختارهای پیشنهادی ما باعث افزایش سد در سمت درین شده و در نتیجه تونل زنی و جریان خاموشی کاهش یافته است. این دو ساختار دارای جریان روشنایی بهتری می باشند زیرا مشاهده می شود که با ارائه الگوهای آلایشی خاص در این پژوهش سد تونل زنی در حالت روشن به طور قابل ملاحظه ای کاهش دارد و در نتیجه ساختار نهایی هم از لحاظ جریان روشنایی و هم خاموشی بهبود قابل توجهی یافته است. در نتیجه شاخص نسبت جریان روشنایی به خاموشی برابر با nA 725/30437 و بیشتر از سایر ساختار های مطرح شده گردید.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی تونلی ، تابع گرین غیر تعادلی، نسبت جریان روشنایی به خاموشی، تونل زنی باند به باند
تاريخ دفاع : 1395-6-28