بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940508254
نویسنده : مرتضی رضائیان
عنوان پایان نامه : تأثیر نظام نگهداری منابع انسانی برنگرش و ادراک کارکنان از عدالت و تأمین نیازهای اساسی در زندان¬های گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمدرضا آزاده دل,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف تحقیق منجر به عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی و دستیابی به الگوی مطلوب نگهداری کارکنان است.روش تحقیق از نوع توصیفی، و به لحاظ هدف کاربردی است. روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان زندان های استان گیلان با تعداد 700 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه فرمول کوکران حداقل حجم نمونه 254 نفر است که تعداد 280 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه¬برداری تصادفی ساده توزیع شد. در نهایت تعداد 254 پرسشنامه از کارکنان جمع¬آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در نهایت داده های جمع¬آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS22 وAmos 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% نظام نگهداری منابع انسانی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، بهداشت روانی، تامین نیازهای اساسی (خدمات رفاهی) و تعهد سازمانی کارکنان در زندانهای استان گیلان تاثیر دارد. همچنین احساس عدالت سازمانی با بهداشت روانی کارکنان و تعهد سازمانی در زندانهای استان گیلان رابطه دارد. اما رابطه احساس عدالت سازمانی با تامین نیازهای اساسی کارکنان تایید نشد. در راستای نتایج بدست آمده سیاستهای اجرایی مورد پیشنهادی این تحقیق به مدیران برای بکارگیری در عمل و اصلاح نظام نگهداری منابع انسانی این خواهد بود که در راستای توزیع منابع و در نظر گرفتن رویه های یکسان در سطح سازمان و ایجاد هماهنگی لازم مبنی بر سطوح مختلف کارکنان و مدیران انجام گیرد. در صورتی که هماهنگی بین واحدها با توجه به انعطاف پذیری کاربری منابع انسانی صورت گیرد، امکان بهبود خروجیهای مدل ارائه شده بیشتر خواهد بود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نظام نگهداری منابع انسانی، ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، بهداشت روانی، تامین نیازهای اساسی (خدمات رفاهی) و تعهد سازمانی
تاريخ دفاع : 1396-6-7