بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631166
نویسنده : فرزانه ساکت
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه محافظه‌کاری سود و تخصص مالی کمیته حسابرسی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر پیمان ایمان زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تخصص مالی کمیته حسابرسی با محافظه‌کاری سود است. بدین منظور ارتباط بین تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری اعضاء کمیته حسابرسی و تخصص غیر حسابداری اعضاء کمیته حسابرسی با محافظه‌کاری سود بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره دو‌ساله از سال 1392 تا 1393 است. نتایج نشان می‌دهد که تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر محافظه‌کاری سود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که تخصص حسابداری اعضاء کمیته حسابرسی و تخصص غیر حسابداری اعضاء کمیته حسابرسی بر محافظه‌کاری سود تأثیر مثبت و معناداری دارند.
كلمات كليدي : کلیدواژه: محافظه‌کاری سود، کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی.
تاريخ دفاع : 1395-11-27