بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930317564
نویسنده : فلور عراقي
عنوان پایان نامه : دیدگاه های معلمان، اولیا و کودکان ایرانی در رابطه با سن شروع یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر در صدد بررسی و یافتن دیدگاه های معلمان، اولیا و کودکان ایرانی در رابطه با سن شروع یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه بود. به منظور دستیابی به این هدف تعداد 50 شرکت کننده دختر و پسر در محدوده سنی 3 الی 15 سال که درآموزشگاه زبان فرزانگان و مهدکودک شکوفه های آریایی واقع در شهر رشت مشغول به تحصیل بودند و تعداد 10 معلم زبان انگلیسی که حداقل مدرک آنها لیسانس در زمینه آموزش زبان باشد و همچنین تعداد 15 اولیای تحصیل کرده انتخاب شده بودند. جهت غنی سازی داده ها و اطلاعات؛ معلمان، دانش آموزان و اولیا مورد مصاحبه قرار گرفتند. به عبارت دیگر برای درک تفاوت دیدگاه های معلمان، اولیا و دانش آموزان در رابطه با سن مناسب برای شروع یادگیری زبان از مصاحبه استفاده گردید. یافته های بدست آمده از مصاحبه ثابت کرد که سن دقیقی برای شروع یادگیری زبان در ایران وجود ندارد. آموزش زبان در هر سنی مستلزم داشتن روش درست تدریس است. شروع یادگیری زبان در سن بالا یا پایین شامل معایب و محاسنی است، بنابراین نمیتوان به سادگی یک گروه از زبان آموزان را نادیده گرفت. به طور کلی، تمام دیدگاه های مطرح شده توسط شرکت کننده ها با هم رابطه مستقیم دارند.
كلمات كليدي : يادگيري زبان
تاريخ دفاع : 1395-6-31