بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940041677
نویسنده : عبدالغفار آرمال
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون مدلیابی معادلات ساختاری می پردازد و از آنجا که نتایج حاصل از آن مورد استفاده بیمه تامین اجتماعی استان گیلان قرار می گیرد می توان گفت کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق همه کارکنان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان می باشد که به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده است. با توجه به این که تعداد کل کارکنان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان 1153 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 288 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده یا در دسترس می باشد. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیر های مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه استاندارد می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیار های مدل مشخص شده و راهکار های صحیح و مناسب را تدوین نمود. در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس و نمودار و در بخش آمار استنباطی نیز تحلیل عاملی تاییدی و هم چنین شاخص های برازش و معنا داری نیز استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات بیانگر این است که ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان تاثیر دارد.
كلمات كليدي : كلمات كليدي: بازاریابی داخلی، تعهد مدیریت، نگرش کاری، ارتباطات
تاريخ دفاع : 1396-06-07