بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920106703
نویسنده : علی ایراندوست
عنوان پایان نامه : محاسبات آغازين و رابطه کمي ساختار- فعاليت مشتقات دارويي کارفیلزومیب
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , خانم دکتر ربابه صيادي کرد آبادي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکيده اين مطالعه به بررسي کمي ارتباط ساختار با فعاليت (QSAR)، در25 مشتق دارويي کارفیلزومیب براساس مقادير نصف غلظت موثر داروها (IC50) مي¬¬پردازد. ترکيبات ابتدا به روش6-31g B3LYP/ در نرم افزار گوسين 09 بهينه شدند. مدل SCRF براي بهينه کردن ترکيبات در حلال آب استفاده شد. روشهاي رگرسيون خطي MLR و غير خطي شبکه عصبي مصنوعي (ANN) و الگوريتم شبيه سازي (S. A) و الگوريتم ژنتيک (GA) به کار برده شدند و با این مدلها بهترين توصيف کننده ها در فاز گازي و حلال استخراج شدند. روشهای ترکیبی مدل سازی و بهینه سازی بکار برده شده با هم مقایسه شد و روش GA-ANN با توجه به ضریب همبستگی بالا و مقدار میانگین خطا پایین بهترین روش بدست آمد. در روش¬های MLR-MLRو MLR-ANN و SA-ANN و GA-MLR و GA-ANN مقدار ميانگين خطا (RMSE) به ترتيب 29/0 و 0335/0 و 0293/0و 048/0 و 0098/0 در فاز گازی و 287/0 و 0375/0 و 025/0 و 036/0 و 0202/0 در فاز محلول محاسبه شد و ضریب همبستگی (R2) درفاز گازی به ترتیب 826/0 و 921/0 و 9276/0 و 874/0 و 9746/0 و در فاز محلول 781/0 و 9015/0 و 940/0 و 906/0 و 947/0 مشاهده شد. نتایج بدست آمده از روش GA-ANN نشان می دهد که فعالیت مشتقات به پارامترهای مختلفی مثل Mor26pو ATS6v و Mor27u و nRORو piPC03 و RDF120u در فازگازی و پارامترهای R7e و X3 و L1s و H6m در فاز محلول بستگی دارد. کليد واژه: QSAR، مطالعه آغازین، الگوریتم ژنتیک، کارفیلزومیب.
كلمات كليدي : : QSAR، مطالعه آغازین، الگوریتم ژنتیک، کارفیلزومیب.
تاريخ دفاع : 1396-06-25