بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930348763
نویسنده : سیدعباس مقدم اصل
عنوان پایان نامه : رابطه سلامت روان، اهمالکاری تحصیلی و مسئولیت پذیری با اعتیاد به اینترنت نوجوانان کاربر شبکه های اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی بالينی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محسن مشکبید حقیقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه سلامت روان ،اهمال کاری تحصیلی و مسئولیت پذیری با اعتیاد به اینترنت نوجوانان کاربر شبکه های اجتماعی اجرا شده است.برای این کار 150 نفر از جامعه آماری نوجوانان زبان آموز کانون زبان شهر رشت ( 2 مرکز از 5 مرکز موجود ) که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند به پرسشنامه های سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) ،پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سواری(1390) ،پرسشنامه مسئولیت پذیری نیکل و استفنر(1990) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ(2000) پاسخ دادند. داده های خام به روش همبستگی پیرسون و محاسبه رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد با افزایش سلامت روان ، اعتیاد به اینترنت نوجوانان کاربر شبکه های اجتماعی کاهش می یابد(001/0> P 30/0-r=) با افزایش مسولیت پذیری، اعتیاد به اینترنت نوجوانان کاربر شبکه های اجتماعی کاهش می یابد(001/0> P 35/0-r=) با افزایش اهمال کاری تحصیلی ، اعتیاد به اینترنت نوجوانان کاربر شبکه های اجتماعی افزایش می یابد(001/0> P 26/0r=) محاسبه رگرسیون نشان داده است که مسئولیت پذیری ، اهمالکاری تحصیلی و سلامت روان به ترتیب (45/0 ) (52/0 ) (54/0) واریانس اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی را تبیین می کنند.
كلمات كليدي : کلیدواژه: اعتیاد به اینترنت ، مسئولیت پذیری ، سلامت روان ،اهمالکاری تحصیلی ، شبکه های اجتماعی
تاريخ دفاع : 1395-6-31