بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940199029
نویسنده : عليرضا شائقي
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین پخش موسیقی و رفتار مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات، ارزش مشتری، ارزش ویژه ارتباطی، تبلیغات و رضایت مشتری (مورد مطالعه: هایپر مارکت‌های استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با وجود اینکه بیش از ۵ دهه از تولد فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای در کشور می‌گذرد، اما تاکنون بسیاری از آنها به خاطر ضروری بودن و استقبال کم مردم به تعطیلی کشیده شده‌اند و به گفته صاحبان این فروشگاه‌ها چند فروشگاهی که باقی مانده‌اند نیز با سود نه چندان قابل توجهی به فعالیت ادامه می‌دهند. با توجه به این مساله موضوع مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین پخش موسیقی و رفتار مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات، ارزش مشتری، ارزش ویژه ارتباطی، تبلیغات و رضایت مشتریان هایپر مارکت‌های استان گیلان پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشتریان هایپر مارکت‌های استان گیلان می‌باشند و برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران نامحدود استفاده شد که از این بین 314 نفر انتخاب گردیدند که بین آنها پرسشنامه‌های طراحی شده توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش موسیقی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری بر رفتار مشتریان هایپر مارکت های استان گیلان تاثیر می‌گذارد. همچنین، نتایج حاصل از بررسی داده‌های تحقیق نشان داد که نقش میانجی ارزش ویژه ارتباطی و تبلیغات در رابطه بین پخش موسیقی و رفتار مشتریان رد شده است. در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که پخش موسیقی بر رفتار مشتریان هایپر مارکت های استان گیلان تاثیر می‌گذارد.
كلمات كليدي : پخش موسیقی، رفتار مشتری، کیفیت خدمات، ارزش مشتری، ارزش ویژه ارتباطی، تبلیغات، رضایت مشتریان
تاريخ دفاع : 1396-6-11