بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890654849
نویسنده : یاسر ایمانی
عنوان پایان نامه : تحلیل جغرافیایی صنایع روستایی و نقش آن در اقتصاد روستایی با تاکید بر کارخانه های برنجکوبی (مطالعه موردی بخش شاندرمن شهرستان ماسال)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :تیمور آمار, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : عیسی پوررمضان, ,
چكيده : چکيده افزایش سریع جمعیت،گسترش شهرنشینی،کمبود فرصت های شغلی به ویژه در کشاورزی،فشار جمعیت بر منابع طبیعی و ناکامی در ایجاد و گسترش صنایع متوسط و بزرگ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه باعث شد که این کشورها راهبرد صنعتی سازی روستاها را از اواسط دهه 1970در برنامه های توسعه خود مد نظر قرار دهند. در این رابطه تأکید بر صنایع روستایی، صنایع تبدیلی کشاورزی توجه قرار گرفت. ایجاد و گسترش کارخانجات مرتبط با فعالیت های کشاورزان محلی می تواند از طریق ایجاد افزایش اشتغال و درآمد،افزایش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی،گسترش فرهنگ صنعتی، نقش مؤثری در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی روستایی داشته باشد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه ، جامعه آماری نیز مبتنی بر روستای تحت نفوذ در کارخانه های برنجکوبی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد. نحوه پراکندگی کارخانجات برنج بر فعالیت اقتصادی روستاها تاثیرگذار است. نحوه پراکندگی کارخانه های شالیکوبی به گونه ای است که در شرایط موجود نیاز مردم روستاها را بر طرف می نموده است. واژه های کليدی: صنایع روستایی،کارخانه های برنجکوبی، توسعه اقتصادی ، بخش شاندرمن شهرستان ماسال.
كلمات كليدي : واژه های کليدی: صنایع روستایی،کارخانه های برنجکوبی، توسعه اقتصادی ، بخش شاندرمن شهرستان ماسال.
تاريخ دفاع : 95-06-29