بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۲۰۱۰۳۰۲۹
نویسنده : رضا محمدعلیزاده موافق
عنوان پایان نامه : تاثير شهرت برند بر جلب اعتماد خريداران "برند آنلاين" در فروشگاه اينترنتي پارس خزر
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حمید فتوحی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : طی چند دهه اخیر، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت و افزایش اعتماد مشتريان شده اند. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، شهرت برند است. در بسیاری از بازارها، برند هویت ویژ ه ای برای یک محصول می آفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد.از اين رو شهرت برند مي تواند باعث جلب اعتماد مشتري در خريد اينترنتي گردد.در این راستا شهرت برند آنلاين از اهمیت زیادی برخوردار شده است.بر اين اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثير شهرت برند بر جلب اعتماد خريداران (برند آنلاين) در فروشگاه اينترنتي پارس خزر انجام گرديد. سوال اصلي اين تحقيق اين موضوع است كه آيا شهرت برند تاثير معنا داري بر اعتماد مشتريان دارد ؟.بر اين اساس مشخص شد كه چه عواملي بر اين موضوع موثر است.بدين منظور پس از بيان مقدمه به بررسي پيشينه نظري تحقيق پرداخت شده و بر اين اساس اين تحقيق در فروشگاه اينترنتي پارس خزر انجام گرديد . جامعه آماري اين تحقيق کلیه كاربران فروشگاه اينترنتي شركت پارس خزر بودند كه از بين آنان 434 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای اين تحقيق از ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استفاده گرديده است.برای تحلیل داده ها از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel انجام شده است. در نهايت فرضيه هاي تحقيق تاييد گرديد و نتايج حاكي از تاثير شهرت برند بر جلب اعتماد خريداران در فروشگاه اينترنتي پارس خزر بود.
كلمات كليدي : واژه هاي كليدي: اعتماد ، شهرت برند ، برند آنلاين ، پارس خزر.
تاريخ دفاع : 1393-11-30