بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930597700
نویسنده : احمد یوسفی رامندی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرکارآفرینی، قابلیت بازاریابی، سرمایه رابطه ای و توانمندسازی شرکت ها بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: نمایندگی¬های شرکت¬های بیمه استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پایان نامه در این تحقیق به بررسی و سنجش تاثیر کارآفرینی بر قابلیت های نوآوری، کارآفرینی بر عملکرد نمایندگی های ، قابلیت بازاریابی بر قابلیت نوآوری نمایندگی های ، قابلیت های بازاریابی بر عملکرد نمایندگی های، سرمایه رابطه ای بر قابلیت نوآوری نمایندگی های ، سرمایه رابطه ای بر عملکرد، توانمندسازی بر قابلیت های نوآوری نمایندگی های ، توانمند سازی بر عملکرد، قابیلیت نوآوری بر عملکرد و عملکرد بر مزیت رقابتی نمایندگی های شرکت های بیمه استان گیلان پرداخته شده که با استفاده از نرم افزار PLS برآزش صورت گرفته که نتیجه برآزش مدل نشان دهنده قبول کلیه فرضیات تحقیق می باشد.
كلمات كليدي : ،قابلیت نوآوری،عملکرد، قابلیت بازاریابی،کارآفرینی
تاريخ دفاع : 1396-06-14