بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900789045
نویسنده : مونا خلخالی راد
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه¬های شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد طالقانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تبلیغات موبایلی به سرعت توسعه پیدا کرده است و انواع مختلف آن پدیدار شده اند. شرکت ها می توانند مخاطبانی خاص را مورد هدف قرار دهند و دسترسی دائم به مصرف کنندگان برای آن ها مقدور است چرا که افراد موبایل را همانند کیف پول دائماً به همراه دارند. علیرغم مزایای آن تبلیغات موبایلی موانع زیادی هم پیش رو دارد، از این چالش ها و مواتعی که پیش روی آن قرار دارد می توان به حق و حقوق مصرف کنندگان در مورد وارد شدن به حوزه خصوصیشان نام برد، چون موبایل حوزه خصوصی افراد است و در این زمینه باید دقت کرد.جهت جمع¬آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق علاوه بر مطالعه کتب و مقالات مرتبط در این زمینه، داده-های جمع¬آوری شده از 241پرسشنامه که به طور تصادفی در بین جامعه آماری توزیع شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش متغیرها در این پرسشنامه از طیف لیکرت 5 گزینه¬ای استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم¬افزار SPSS،Smart PLSو Lisrelاستفاده گردید. پژوهش ما به بررسیمفاهیم تئوری و عملی مربوط به پذیرش بازاریابی تلفن همراه در میان مصرف¬کنندگان جوانان پرداخته است.یافته¬های گزارش شده در اینجا نقش دو عامل از جمله علاقه شخصی و پذیرش ریسکرا در پذیرش شیوه¬های بازاریابی تلفن همراه نشان داده است و مدل پیشنهادی ما بر نقش فعالیت¬های تلفن همراه مربوط به بازاریابی و فعالیت¬های موبایلی مبتنی بر ارزش به عنوان واسطه ارتباط بین این عوامل و پذیرش بازاریابی تلفن همراه تأکید دارد.
كلمات كليدي : کلید واژه: بازاریابی موبایلی، پذیرش بازاریابی موبایلی، پذیرش ریسک، علاقه شخصی
تاريخ دفاع : 1393-11-13