بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940280693
نویسنده : فریبا سیدجمال
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و رفتار رهبری تحول¬گرا با عملکرد شرکت سهامی جنگل شفارود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده سازمان ها در محیط پویای رقابت جهانی امروز با وجود تغییرات سریع جهانی، جهت بقا و دستیابی به موفقیت های رقابتی به طور فزاینده ای به انجام فعالیت های کارآفرینانه متعهد شده اند آنها علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، باید بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد عملکرد مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و رفتار رهبری تحول گرا با عملکرد شرکت سهامی جنگل شفارود صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 94 نفر از کارکنان شرکت سهامی جنگل شفارود به صورت نمونه دردسترس برای تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری داده ها براساس پرسشنامة استاندارد انجام گرفت که روایی آن را اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن را روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید کرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار اسنتباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین متغیر های تحقیق (گرایش به کارآفرینی، رهبری تحول گرا و عملکرد شرکت) رابطه معناداری وجود دارد و به عنوان میانجی گری جزئی تأثیرگذار است.
كلمات كليدي : کلید واژه: گرایش به کار آفرینی، رهبری تحول گرا، عملکرد شرکت.  
تاريخ دفاع : 1396-6-25