بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633625
نویسنده : محمد رضا حسین نژاد کماچالی
عنوان پایان نامه : تاثیر رشد شرکت بر رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر اسماعيل رمضان پور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رشد شرکت و حساسیت بازده مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و جدول ضرایب همبستگی و تعیین روش به کارگیری داده های ترکیبی و مدل ضرایب همبستگی برای آزمون فرضیه های استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است و متغیر رشد شرکت رابطه معناداری با بازده سهام شرکت دارد و همچنین متغیر اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام شرکت ها دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژ: رشد شرکت ، رابطه اقلام تعهدی، بازده سهام
تاريخ دفاع : 1395-6-23