بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9401235132
نویسنده : خدیجه احمدی کته سری
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت - مدیریت مالی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهندس غلامرضا شجاع طلب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده حاکمیت شرکتی به معنی مجموعه فرآیندها و سازوکارهای مورد استفاده برای هدایت و مدیریت کسب و کار و امور شرکت به منظور دستیابی به رونق اقتصادی و تجاری و مسئولیت پذیری شرکتها با هدف نهایی تحقق ارزش سهامداران با توجه به منافع سایر ذینفعان می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعداد آن‌ها بسیار زیاد می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد 382 نفر برآورد شد که از روش نمونه‌گیری « غیر احتمالی در دسترس» از بین کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار استنباطی از نرم افزار 20spss استفاده می شود. نتایج نشان داد که ابعاد حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت با مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه معناداری دارد و بین بازده حقوق صاحبان سهام و مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه عکس وجود دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اندازه هیئت مدیره ، ترکیب مدیران مستقل ، ترکیب مدیران زن ، ترکیب مدیران خارجی ، تمرکز مالکیت ، مالکیت موسسه ، بازده حقوق صاحبان سهام ، اندازه شرکت
تاريخ دفاع : 1396-8-22