بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940297078
نویسنده : فاطمه دوستی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثير شبكه تبادل اجتماعي در محيط كاري بر ابتكارات سازگار با محيط زيست كارمندان (مورد مطالعه:كاركنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این تحقیق بررسی تعيين تاثير ابتكارات سازگار با محيط زيست كارمندان با شبكه تبادل اجتماعي در محل كار در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان می باشد، که از حیث هدف کاربردی، ماهیت و روش تحقیق علی است. روش گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای و میدانی می باشد، تعداد جامعه آماری تحقیق حاضر 279 نفر بوده که حجم نمونه 152 نفر می باشد، برای تعیین پایایی پرسشنامه ازآلفای کرونباخ استفاده شده ودرراستای آزمون فرضیات ازطریق معادلات ساختاری ونرم افزار pls smart مورد بررسی قرار گرفته که فرضیات تحقیق حاضر شامل تبیین تاثیر درک حمایت سازمانی بر تعهد عاطفی به سازمان،تبیین تاثیر تعهد عاطفی به سازمان بر ابتکارات سازگار با محیط زیست کارکنان،تبیین تاثیر درک حمایت همکار بر تعهد عاطفی به گروه کاری،تبیین تاثیر تعهد عاطفی به گروه کاری بر ابتکارات سازگار با محیط زیست کارکنان،تببین تاثیر درک حمایت سرپرست بر تعهد عاطفی به سرپرست ،تبیین تاثیر عاطفی به سرپرست بر ابتکارات سازگار با محیط زیست کارکنان،تبیین تاثیر درک حمایت همکاربر تعهد عاطفی به گروه کاری وابتکارات سازگار با محیط زیست کارکنان،تبیین تاثیر درک حمایت سرپرست بر تعهد عاطفی به سرپرست وابتکارات سازگار با محیط زیست کارکنان پذیرفته شده است.
كلمات كليدي : ابتکارات سازگار با محیط زیست، تبادل اجتماعی، تعهد، درک حمایت
تاريخ دفاع : 1396-6-14