بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940188252
نویسنده : شهره شادمان
عنوان پایان نامه : بررسی نیازهای آموزشی شالیکاران شهرستان فومن در زمینه کشاورزی پایدار
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جعفر عزیزی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی نیازهای آموزشی شالیکاران شهرستان فومن در زمینه کشاورزی پایدار می¬باشد. جامعه آماری شامل همه¬ی شالیکاران شهرستان فومن (13434=N) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه کرجی و مورگان تعیین شد (375=n). ابزار تحقیق شامل پرسشنامه¬ای می¬باشد که روایی صوری و محتوایی آن از نظر کارشناسان تأیید گردید. پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ (آگاهی و مهارت 954/0، اهمیت 913/0 و نگرش 827/0) محاسبه گردید که حاکی از پایایی ابزار اندازه¬گیری می¬باشد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزارهای SPSS19 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد که شالیکاران در استفاده از کود سبز و کود دامی، مدیریت زمانی مصرف آب، به¬کارگیری ماشین¬آلات، آگاهی و بكارگیري مدیریت تلفیقی آفات، تأثیر سیستم زراعی بر محیط¬زیست و حفاظت از حیات وحش نیازمند آموزش می¬باشند. شالیکاران بر این باور بودند که مصرف کودهای دامی باعث افزایش حاصلخیزی خاک و در نتیجه افزایش عملکرد مزرعه می¬شود. تناوب زراعی باعث افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش آفات، بیماری¬ها و علف هرز می¬گردد. استفاده بی¬رویه و زیاد از کود و سموم شیمیایی باعث آلودگی محیط و طبیعت می¬شود. یافته¬ها حاکی از آن بود که سن شالیکاران بر نیاز آموزشی آنان تأثیرگذار است. همچنین سن و میزان تحصیلات شالیکاران با نگرش آنان در زمینه کشاورزی پایدار رابطه معنی¬داری وجود داشت. کلمات کلیدی: نیاز آموزشی، شالیکاران، کشاورزی پایدار، فومن
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نیاز آموزشی، شالیکاران، کشاورزی پایدار، فومن
تاريخ دفاع : 1396-6-29