بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900822518
نویسنده : زهرا واقع کار مدلل
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت با توجه به محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , سیدرضا سیدنژاد فهیم,
چكيده : چکیده دلیل عدم موفقیت بخش عمده ای از شرکت های ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. حال آن که این شرکت ها در بلند مدت وضعیت مالی خوبی دارند اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خودرا ازدست داده و از دور خارج می شوند. در این تحقیق، رابطه مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت ها باتوجه به محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه آماری این تحقیق، شامل 100 شرکت می باشد که بین سال های 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. دراین تحقیق از متغیر سرمایه در گردش به عنوان متغیر مستقل، از عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، ROA و رشد شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی و از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت سود تقسیمی، نرخ سود پرداختنی، هزینه تأمین مالی و پوشش بهره به عنوان متغیرهای مداخله گر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت ها با توجه به محدودیت های مالی (هزینه تأمین مالی، نرخ سودپرداختنی و نسبت سود تقسیمی ) رابطه ای معنادار وجود ندارد ولی بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت ها با توجه به محدودیت مالی (پوشش بهره و اندازه شرکت ) رابطه معنادار وجود دارد. به عبارتی دیگر مدیران شرکت ها می توانند برای رسیدن به یک سطح بهینه سرمایه در گردش و به موازات آن دسترسی به عملکرد (سود) مناسب، میزان دارایی های خودرا افزایش دهند.زیرا شرکت هایی که سطح دارایی های آن ها از میانگین دارایی های جامعه بیشتر می باشد، عملکرد بهتری دارند و در هنگام نیاز به تأمین مالی میتوانند از این دارایی ها بهره کافی و مناسب ببرند.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی : سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت، محدودیت های مالی.
تاريخ دفاع : 1392-11-30