بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940102509
نویسنده : صدف محجوب مهذب
عنوان پایان نامه : تبیین تاثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر مولفه‌های بهره‌وری نیروی کار (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : طی سال‌های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک‌ها روز به روز تنگ‌تر می‌شود و بانک‌های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و مؤسسات اعتباری تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. از اینرو بررسی عوامل موثر بر بهره وری بانک ها از اهمیت زیادی برخودار است. در مطالعه ی حاضر سعی شده است به یکی از مهم ترین عوامل یعنی تحقیق و توسعه پرداخته شود. هدف اصلی مقاله‌ی حاضر، سنجش تاثیر تاثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه بر ابعاد کارایی، اثربخشی، سرمایه انسانی و پیشرفت فنی کارکنان بانک کشاورزی است. از اینرو 221 نفر از کارکنان شعب بانک کشاورزی تحت عنوان نمونه‌ی آماری به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها مشخص شد که فعالیتها‌ی تحقیق و توسعه شعب بانک کشاورزی استان گیلان بر مولفه‌های بهره‌وری نیروی کار (پیشرفت فنی، رشد سرمایه انسانی، کارایی و اثربخشی) تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بطوریکه بیشترین تاثیر بر میزان اثربخشی کارکنان داشته است و کمترین تاثیر از آن رشر سرمایه انسانی بوده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تحقیق و توسعه، میزان پیشرفت فنی، رشد سرمایه انسانی، کارایی، اثربخشی.
تاريخ دفاع : 1396-4-17