بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940004924
نویسنده : حسین پوررمضان کوهی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :روح اله علیخان گرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماري تحقيق شامل همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388الی- 1393می باشد و براي نمونه گيري از روش نمونه گيري حذف سيستماتيك استفاده شده است. بنابراین تعداد 125 شرکت‌ به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اطلاعات اين شرکت‌ها از سازمان بورس اوراق بهادار ، ره آورد نوين3 ، شرکتهای اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،سایت شرکت بورس اوراق بهادار ،سایت کدال و.... دریافت شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت انجام محاسبه ها و تخمين مدل رگرسيون Eviews 9 مي باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که بین عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی، عملکرد دولت و مسئولیت اجتماعی شرکتها با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. و در پایان پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج بدست آمده ارایه شده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس، بازار سرمایه
تاريخ دفاع : 1396-06-19