بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940147052
نویسنده : سیدرضا نوری آبکنار
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه تنوع درآمدی و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صنعت بانکداری از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می¬رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده¬ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می¬کند. یکی از نتایج مهم جهانی شدن صنعت بانکداری پیاده‌سازی سیاستهای تنوع در بانکداری است که اهمیت زیادی برای مدیران بانکها، سهامداران و اقتصاد دانان به منظور بهبود ارزش و عملکرد بانک دارد. در این تحقیق تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا پایان سال 1394 مورد بررسی قرار می¬گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می-دهند. متغیر وابسته تحقیق عملکرد می¬باشد که با Q- توبین محاسبه می¬گردد، متغیر مستقل تحقیق تنوع درآمدی است. متغیرهای اندازه بانک، نسبت مالکیت، نسبت هزینه‌ها به درآمد، نرخ بازده دارایی‌ها متغیرهای کنترلی تحقیق می¬باشند. پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، فرضیه¬های تحقیق از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار Eviewsو آزمون Fفیشر مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که تنوع درآمدی و نسبت مالکیت رابطه معنی¬داری با عملکرد بانک دارند. همچنین نتایج نشان می¬دهد که اندازه بانک ، نسبت هزینه به درآمد و بازده دارایی بر عملکرد بانک اثری ندارند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تنوع درآمدی، عملکرد، بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تاريخ دفاع : 1396-3-30