بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940082531
نویسنده : مقصود پورنقی زاده نودهی
عنوان پایان نامه : بررسی خرید آنی در محیط خرد ه فروشی در چارچوبSOR (مطالعه موردی فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , میترا شعبانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خرید آنی مصرف¬کننده از مباحث اصلی بازاریابی است که تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فرهنگی، روان‎شناسی، شخصی و موقعیتی قرار می¬گیرد. این واقعیت که خرید می¬تواند به¬ دلایل مختلفی به‎جز نیاز انجام گیرد، به بازاریابان کمک می¬کند که درک بهتری از رفتارهای مصرف¬کنندگان به‎دست آورند. مطالعۀ این رفتار به فهم این موضوع کمک می‎کند که چرا مصرف‎کننده در زمان خرید، رفتار خاصی از خود نشان می¬دهد. هدف کلی این پژوهش بررسی رابطۀ خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب SOR در میان فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر رشت می باشد. ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ. و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کلیۀ مشتریان فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح شهر رشت می باشد. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 318 نفر است. و از روش نمونه ¬برداری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. روايي پرسشنامه با نظر استاد راهنما و صاحبنظران علم مدیریت سنجیده شد وضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده نيز بيانگر پايايي مناسب پرسشنامه بود. داده¬ها از طریق نرم افزارهای SPSSنسخه20 ، و LISREL 8.58 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص برازش اصلی نشان دهنده مناسب بودن مدل بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان ادراک مصرف کننده از ویژگی های محیط خرده فروشی و واکنش هیجانی مثبت به این ویژگی ها رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که میان واکنش های هیجانی مثبت به ویژگیهای محیط خرده فروشی و رفتار خرید آنی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. و در نهایت نتایج نشان می دهد که میان ادراک مصرف کنندگان از ویژگی های محیط خرده فروشی و رفتار خرید آنی رابطۀ مثبت و معنا دار وجود دارد. در نتیجه هر 3 فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفتند. واژگان کلیدی: رفتار خریدآنی، محیط خرده فروشی، واکنش هیجانی، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: رفتار خریدآنی، محیط خرده فروشی، واکنش هیجانی، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی
تاريخ دفاع : 1396/6/7