بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940267042
نویسنده : امید بابا نیا
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های ساختمانی تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: امروزه شرکت های ساختمانی، شاهد افزایش رقابت شدید جهت کسب جایگاه بالاتر از سهم بازار هستند. شرکتی که در جستجوی سهم بازار بیشتر و افزایش حجم فروش خویش است، باید بتواند پیش از سایر رقبا نسبت به تغییر خواسته ها و نیازهای مشتریان اطلاع یافته و خدماتی دقیقا مطابق با انتظارات مشتریان برای ایشان فراهم آورد. شرکت های مذکور برای بقا و دوام در دنیای متلاطم امروزی ناگزیرند از تکنیک های بسیاری بهره بگیرند تا مشتریان بیشتری را جذب خدمات خویش نموده و سهم بازار، حجم فروش و موقعیت رقابتی خویش را در بازار بهبود بخشند. تحقیق پیش رو، به منظور بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های ساختمانی تهران، اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی-علّی و مبتنی بر معادلات ساختاری بوده و بر اساس هدف، کاربردی است. سوال اساسی پژوهش که محقق در صدد پاسخ به آن است عبارت است از: آیا مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های ساختمانی تهران تاثیر دارد؟، پژوهش حاضر دارای 4 فرضیه است که به بیان تاثیر مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی و نوآوری و نیز تاثیر نوآوری بر کسب مزیت رقابتی می پردازند. این پژوهش همچنین به دنبال بررسی نقش تعدیل کنندگی نوآوری در ارتباط میان مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی می باشد. یافته های پژوهش، نتیجه ی مطالعه ی میدانی درباره ی شرکت های ساختمانی تهران می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران تعداد 297 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بوده که داده های آن به روش حداقل مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری و کسب مزیت رقابتی در شرکت های ساختمانی تهران دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که نوآوری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر کسب مزیت رقابتی دارد. درضمن نقش میانجی گری نوآوری در ارتباط میان مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی نیز تایید گردید.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری و مزیت رقابتی  
تاريخ دفاع : 1396-6-29