بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930497946
نویسنده : رضا قربان نژاد
عنوان پایان نامه : تاثیر خودکارآمدی و کیفیت تجهیزات بر تمایل نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه : مشتریان بانک پارسیان شرق استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بانکداری الکترونیکی و تمایلات رفتاری مشتریان نسبت به استفاده از خدمات مربوطه یکی از موضوعاتی است که با توجه به پیشرفت صنعت بانکداری در دنیا همواره مورد توجه قرار گرفته است. عواملی وجود دارد که در بعضی موارد تمایلات رفتاری مشتریان را کاهش داده و باعث می شود مشتریان تمایل کمتری نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک داشته باشند. از این رو هدف اصلی تحقیق پیش رو تاثیر خودکارآمدی و کیفیت تجهیزات بر تمایل نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مشتریان بانک پارسیان شرق استان گیلان است.در این راستا محقق سوال اصلی تحقیق خود را به این صورت مطرح کرده است که خودکارآمدی و کیفیت تجهیزات بر تمایل نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی چه تاثیری دارند؟ لذا پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه ی مشتریان بانک های ملی، سپه و تجارت می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. کلیه ی تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار کیفیت تجهیزات بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده بود. در فرضیه های دیگر نیز تاثیر مثبت و معنی دار خودکارآمدی بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده به تایید رسیده است. در نهایت در فرضیه های انتهایی تحقیق تاثیر مثبت و معنی دار سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده و کیفیت خدمات ادراک شده به تایید رسید.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تمایل نسبت به استفاده خودکارآمدی، کیفیت تجهیزات، بانکداری الکترونیکی، بانک پارسیان، گیلان.
تاريخ دفاع : 1395-11-30