بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930511898
نویسنده : احمد نجفی لاهیجی
عنوان پایان نامه : رابطه بین عدالت سازمانی و بهره وری منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نظر به اهمیت مبحث بهره وری منابع انسانی در سازمان ها تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با بهره وری منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. مطالعه حاضر توصیفی و همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان بوده و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده است و از 736 نفر جامعه آماری، تعداد 294 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه، انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می‌باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، که در نهایت رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با بهره وری كاركنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان تائید شد. با توجه به نتایج تحقیق مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌توانند جهت افزایش بیشتر بهره وری کارکنان، به توجه عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر اثر گذار توجه نمایند.
كلمات كليدي : عدالت سازمانی، بهره وری منابع انسانی، سازمان تامین اجتماعی
تاريخ دفاع : 1395-11-13