بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940142199
نویسنده : فرهاد فتوحی
عنوان پایان نامه : نقش انگیزه پیشرفت، امید نسبت به آینده و کارایی نظام آموزشی در تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباسعلی حسین خانزاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مسائل و مشکلات اساسی دوره¬ی تحصیلی افراد در نظام آموزشی هر کشور، مسئله انگیزه تحصیلی و سطح عملکرد و کارا بودن نظام آموزش‌وپرورش و آموزش عالی آن کشور است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش انگیزه پیشرفت، امیدواری نسبت به آینده و کارآمدی نظام آموزشی در تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش همبستگي است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد رشت بود که در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل بودند. نمونه موردبررسی 300 نفر از جامعه مذکور بودند که با استفاده از فرمول جدول مورگان به‌صورت در دسترس و با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. برای جمع¬آوري داده¬ها در اين تحقيق پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) و پرسشنامه کارآمدی نظام آموزشی محقق ساخته، پرسشنامه پیشرفت هرمنس (۱۹۷۷)، مقیاس امید در عرصه¬های خاص بزرگسالان (سیمپون،1999) استفاده شد. داده¬ها با استفاده از رگرسيون چند متغيري و همبستگي پیرسون تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل همبستگی نشان داد که متغیر انگیزه پیشرفت همبستگی منفی معناداری را با ابعاد خستگی تحصیلی، بی¬علاقگی تحصیلی، ناکارآمدی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی کل نشان داد (01/0>p). یافته¬ها از دومین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین امیدواری نسبت به آینده و فرسودگی تحصیلی حمایت کردند (01/0>p). همچنین یافته¬ها از سومین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین کارایی نظام آموزشی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی حمایت کردند (01/0>p). نتایج از چهارمین فرضیه پژوهش مبنی بر توان پیش¬بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان از روی کارایی نظام آموزشی، امیدواری نسبت به آینده و انگیزه پیشرفت حمایت کردند. نتایج تحليل رگرسيون به شیوه ورود هم‌زمان نشان داد که متغیرهای پیش¬بین به‌طور معناداری تبیین¬کننده فرسودگی تحصیلی هستند. فرسودگي تحصيلي بيشترين واريانس عملکرد تحصيلي را پیش‌بینی کرد که مقدار مجذور همبستگی نشان داد که حدود 41 درصد از واریانس متغیر ملاک توسط متغیر پیش¬بین قابل پیش¬بینی است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده باید گفت که کارایی نظام آموزشی، امیدواری نسبت به آینده و انگیزه پیشرفت می¬تواند با کاهش میزان فرسودگی دانشجویان رابطه داشته باشد؛ بنابراین مسئولان دانشگاه¬ها باید به ایجاد فرصت¬های برابر آموزشی توجه داشته باشند.
كلمات كليدي : انگیزه پیشرفت، امیدواری نسبت به آینده، کارایی نظام آموزشی، فرسودگی تحصیلی
تاريخ دفاع : 1396-06-06