بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940116435
نویسنده : شراره امين زاده
عنوان پایان نامه : تبیین قصد استفاده مداوم از نظام یادگیری الکترونیک با تاکید بر نارسایی شناختی اینترنت (مورد مطالعه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه، وجود عواملی همچون رشد سریع فناوری و جهانی‌شدن، موجب شده تا سازمان‌ها همواره به دنبال دستیابی به راهکارها و رویه‌هایی برای کسب مزیت رقابتی باشند. تأکید بر نارسایی‌شناختی کارکنان یکی از راه‌های مناسب برای کسب مزیت رقابتی پایدار است. فناوری‌ اطلاعاتی به عنوان یک ابزار کسب دانش، امکان آموزش مستمر کارکنان را فراهم آورده و دست‌اندرکاران را ملزم به اعمال روش‌های علمی در مدیریت پروژه‌های یادگیری الکترونیکی نموده است. با توجه به اهمیت تأثیر قصد استفاده مداوم از نظام یادگیری الکترونیک بر نارسایی شناختی اینترنت هدف اصلی این پژوهش تبیین قصد استفاده مداوم از نظام یادگیری الکترونیک با تاکید بر نارسایی شناختی اینترنت کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان می‌باشد. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری این تحقیق 386 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 181 نفر بدست آمد و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی حجم نمونه انتخاب شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این تحقیق با استفاده از نرم¬افزار SPSS24 و smart pls نسخه 4 انجام گرفته است. در این تحقیق 6 فرضیه مطرح شد. نتایج نشان داد که بین نارسایی شناختی اینترنت بر طراحی محتوا، طراحی رابط کاربری نظام یادگیری الکترونیک رابطه وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین طراحی محتوا و طراحی رابط کاربری نظام یادگیری الکترونیک بر ارزش مطلوبیت ادراک شده رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین ارزش مطلوبیت بر قصد استفاده مداوم رابطه وجود دارد. واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیک، قصد استفاده مداوم، نارسایی‌شناختی اینترنت، طراحی محتوا، طراحی رابط کاربری، ارزش مطلوبیت ادراک شده
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیک، قصد استفاده مداوم، نارسایی‌شناختی اینترنت، طراحی محتوا، طراحی رابط کاربری، ارزش مطلوبیت ادراک شده
تاريخ دفاع : 1396-6-12