بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920119699
نویسنده : هوشنگ آقاجانی
عنوان پایان نامه : بهبود ساختار تقویت کننده ترکیبیRAMAN / EDFAEDFA در سیستم DWDN
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباس قدیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به تلفات در شبکه های فیبر نوری بلند، وجود تقویت کننده نوری ضروری است. ایده تقویت نوری پالس ها در سال 1990 افزایش یافت و سپس آن را اختراع و معرفی به بازار کرد. این بیش از 30 سال است که فیبر نوری مناسب برای اهداف ارتباطی تولید می شود. به طور کلی، فیبرهای نوری تک حالت برای انتقال اطلاعات در طول 1.33 و 1.55 طول موج استفاده می شوند و در این دو محدوده، تلفات جزئی وجود دارد. حداقل ضرر برای فیبر 18db، 1.55 میکرومتر در هر کیلومتر است. با وجود چنین تلفات جزئی، ما نیاز به تقویت پالس های نوری در فاصله بیش از 50 کیلومتر دارد. در این تحقیق، ساختار ترکیبی تقویت کننده های فیبر رامان و اربیوم در طول کانال نمونه مورد بررسی قرار گرفته و شبیه سازی شده است. میزان بیت فرستنده نوری WDM به عنوان 10Gb / s تعیین می شود و همچنین طول کانال نمونه 200km است. دو تقویت کننده رامان و اربیوم با فاصله 100 کیلومتری در کنار کانال تنظیم می شود. شبیه سازی در سه مرحله انجام می شود. اولا تقویت کننده EDFA فقط برای سیستم WDM ایجاد خواهد شد. نتایج آن با استفاده از نرم افزار به دست می آید و سپس همان سیستم برای تقویت کننده رامان شبیه سازی خواهد شد. در نهایت، برای نشان دادن کارایی توپولوژی مورد نظر، طول کانال به 200 کیلومتر افزایش می یابد و شبیه سازی انجام می شود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: اریب، رامان، WDM، طول موج، کارایی تقویت
تاريخ دفاع : 1396/5/11