بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910849648
نویسنده : سیده هاجر عظیمی رشتی
عنوان پایان نامه : امکان سنجی ایجاد دهکده گردشگری در محدوده قلعه رودخان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي :
مقطع تحصيلي :
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر نصرالله مولایی هشجین,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه صنعت توریسم در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. توریسم را از دیدگاه اقتصادی و تجارت خارجی، صادرات نامرئی محصولات و خدمات نامیده اند. توسعه توریسم و گردشگری در یک منطقه باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن منطقه می شود. تحقیق فوق پژوهشی و در راستای شناخت ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده منطقة قلعه رودخان به منظور امکان سنجی محیطی برای ایجاد مجتمع های تفریحی - تورسیتی در منطقه می باشد. موقعیت نسبی قلعه رودخان حاکی از آن است که این محدوده دارای موقعیت مناسب واجد ارزشهای زیست محیطی قابل توجهی برای توسعه می باشد که می تواند به عنوان اهرم توسعه عمل نماید. روش های مورد استفاده در تحقیق،تجربی و تحلیلی بر مبنای استفاده از مدل های کاربردی است ( اطلاعات پس از جمع آوری، طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ). روش مورد استفاده جهت دستیابی به نتایج لازم تحقیق، روش سوات SWOT است که بر مبنای روش فوق، قابلیت ها، محدودیت ها و راهبردهای لازم برای برنامه ریزی توریسم در منطقه تنظیم گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که با توجه به پتانسیل های موجود و توان های طبیعی و انسانی قلعه رودخان و توان های تاریخی و با شناخت و برنامه ریزی برای آن، ایجاد مجتمع های تفریحی – تورسیتی و بهره برداری از آنها می توان به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد، بالا بردن سطح اشتغال در منطقه کمک نمود. واژگان کلیدی: امکان‌سنجی، پتانسیل‌های محیطی، گردشگری تفریحی، مجتمع‌های تورسیتی - تفریحی
كلمات كليدي : اژگان کلیدی: امکان‌سنجی، پتانسیل‌های محیطی، گردشگری تفریحی، مجتمع‌های تورسیتی - تفریحی
تاريخ دفاع : 93-6-31