بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930444063
نویسنده : فاطمه طالبي فر
عنوان پایان نامه : شخصیت و شخصیت‏پردازی در رمان «شما که غریبه نیستید» مرادی کرمانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :اکرم رحمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده عناصر داستان، بن‏مایه‏های اصلی ساخت داستان‏ها است که از دیرباز با زندگی انسان عجین شده و به آن رنگ و بوی دیگری بخشیده است. عناصر داستان نقش اصلی را در پیش‏برد رویدادهای داستان دارند. شخصیت‏ و شخصیت‏پردازی یکی از بخش‏های عناصر داستان است که نویسنده به کمک آن به معرفی شخصیت‏ها به مخاطب می‏پردازد. از این‏رو هر داستان‏نویسی به فراخور اندیشه خود از شخصیت‏های مختلفی در داستان‏ بهره می‏گیرد. این پژوهش به هدف بررسی شخصیت و شیوه‏های شخصیت‏پردازی در رمان «شما که غریبه نیستید» اثر مرادی کرمانی، می‏پردازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که شخصیت‏ها در کتاب مذکور تمامی از نوع شخصیت‏های ایستا بوده و تحولی در روحیات آن‏ها مشاهده نمی‏شود به جز شخصیت پویای رمان، هوشنگ است که شخصیت اصلی و همه‏جانبه‏ی رمان نیز محسوب می‏شود. علاوه بر آن، نویسنده از شخصیت‏های قراردادی، نوعی، همراز و همه‏جانبه نیز در رمان خود بهره برده است. همچنین مرادی کرمانی در خلق شخصیت‏های رمان خود از هر دو روش شخصیت‏پردازی مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده است اما تأکید بیشتر او بر شخصیت‏پردازی مستقیم است که با توصیفاتی متعدد به معرفی شخصیت‏ها به مخاطب پرداخته است. بررسی شخصیت‏ و شخصیت‏پردازی در رمان مذکور نشان داد که مرادی کرمانی در معرفی و شکل‏دهی به شخصیت‏های رمان خود موفق بوده است. ‏ واژه‏های کلیدی: ادبیات داستانی، عناصر داستان، شخصیت، شخصیت‏پردازی، رمان، مرادی کرمانی، شما که غریبه نیستید.
كلمات كليدي : واژه‏های کلیدی: ادبیات داستانی، عناصر داستان، شخصیت، شخصیت‏پردازی، رمان، مرادی کرمانی، شما که غریبه نیستید.
تاريخ دفاع : 1396-5-30