بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940508164
نویسنده : سیدنادر صفوی
عنوان پایان نامه : تاثیر سبک رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی با توجه به رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد دوستار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به تغییرات سریع در حوزه¬های اجتماعی و اقتصادی ، مدیران ناگزیر به سمت و سوی رفتار جدید با کارکنان به منظور کسب بهره¬وری در سازمان سوق داده می¬شوند. سازمانهای امروزی نیاز به رهبرانی دارند که بتوانند با جاذبه و ویژگی¬های شخصیتی و توان نفوذ بالا، تعهد لازم را برای بکارگیری نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی ایجاد نمایند. این تحقیق تاثیر سبک رهبری تحول¬آفرین بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان بررسی می¬کند.جامعه آماری این تحقیق راکارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تشکیل می¬دهند.پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است . در این تحقیق با استفاده از داده¬های 152 کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان که حاصل از توزیع و جمع¬آوری پرسشنامه می¬باشد به آزمودن فرضیه¬ها می¬پردازیم. روایی پرسشنامه ، روایی محتوی و اعتبار عاملی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ است. فرضیات پژوهش عبارتست از بررسی تاثیر رهبری تحول¬آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و فرضیه دوم بررسی تاثیر رهبری تحول¬آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان با استفاده از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری است.نتایج نشان می¬دهد که سبک رهبری تحول¬آفرین (با 4 بعد نفوذ آرمانی، انگیزش الهام¬بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی) بر رفتار شهروندی سازمانی (با 4 بعد آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری و جوانمردی) تاثیرگذار است. علاوه بر آن سبک رهبری تحول¬آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان (با 7 بعدتوان، وضوح،کمک، پاداش، ارزیابی، اعتبار ومحیط) مورد مطالعه با میانجی¬گری رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد.
كلمات كليدي : عملکرد شغلی، سبک رهبری تحول¬آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، مدلسازی معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1396-06-22