بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940197896
نویسنده : امیر رجبی جورشری
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات رهبری اصیل و تعهد سازمانی بر قصد ترک شغل؛ مورد مطالعاتی کارکنان بانک آینده منطقه شمال
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات رهبری اصیل و تعهد سازمانی بر قصد ترک شغل کارکنان بانک آینده منطقه شمال در یک دوره زمانی 6 ماهه انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی و برای انجام این تحقیق تعداد 173 پرسشنامه رهبری اصیل والومبوا و همکاران (2008) در چهار بعد با 12 سوال، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) با7 سوال، پرسشنامه قصد ترک شغل کلوی، گوتلیب و بارهام (1999) با 3 سوال و دی‌کونینک و استیل‌ول (2004) با 2 سوال، بین نمونه آماری کارکنان این بانک در منطقه شمال توزیع شد. از روش آلفای کرانباخ نیز برای سنجش پایایی پرسش‌نامه استفاده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعمیم نتایج حاصل از آمار توصیفی، از مدلسازی‌ معادلات‌ ساختاری به روش نیکوئی برازش و تحلیل مسیر به منظور آزمون برازش مدل ساختاری و همچنین فرضیه‌های تحقیق، از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری اصیل و قصد ترک شغل با میانجی‌گری تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. در بین فرضیه‌های مطروحه، بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و با ضریب استاندارد (92/0) این فرضیه تایید شده و نشان داد رهبری اصیل دارای رابطه قوی با تعهد سازمانی بود. همچنین فرضیه دوم بین تعهد سازمانی و قصد ترک شغل رابطه وجود داشته و تاثیر نسبتاً قوی (52/0-) را نشان داده و فرضیه تایید گردید. فرضیه سوم بین رهبری اصیل و قصد ترک شغل با میانجی‌گری تعهد سازمانی با ضریب استاندارد (41/0-) تاثیر متوسط را نشان داد. در پایان پیشنهاداتی در راستای یافته‌های تحقیق ارائه گردید. کلید واژه: رهبری اصیل، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد ترک شغل، بانک آینده
كلمات كليدي : کلید واژه: رهبری اصیل، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد ترک شغل، بانک آینده
تاريخ دفاع : 1396-06-08