بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940047776
نویسنده : مكرم طاهري شهرستاني
عنوان پایان نامه : مقایسه معنای زندگی، سرسختی روانشناختی و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ معلمان عادی و استثنایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه معنای زندگی، سرسختی روانشناختی و ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ معلمان مدارس عادی و استثنایی انجام شد. اين پژوهش از نوع پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه آماری تمامی معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر رشت در سال 96-1395 بود که به تعداد800 نفرمی باشد. از این تعداد، 120 نفر (60 معلم مدرسه استثنایی و60 معلم مدرسه عادی) به روش نمونه‌گیری در دسترس برای انجام پژوهش حاضر انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های سرسختی روانشناختی کوباسا و مدی (1979)، پرسشنامه معناداری زندگی استیگر و همکاران (2006) و پرسشنامه حمایت اجتماعی (1991) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس تک متغیره و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس در فرضیه اصلی نشان داد که بین مؤلفه‌های سرسختی روانشناختی، معنای زندگی و حمایت اجتماعی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که در ابعاد سرسختی روانشناختی معلمان استثنایی از میانگین پایین تری نسبت به معلمان عادی برخوردار بودند. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در معناداری زندگی معلمان مدارس استثنایی از میانگین پایین تری نسبت به معلمان مدارس عادی برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که داشتن معنا در زندگی، سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی از جمله عواملی هستند که در آرامش افراد تأثیر دارد و وقتی فرد از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد به طبع آن مهارتهای بین فردی آنها نیز افزایش می یابد. کلیدواژه¬ها: معنای زندگی، سرسختی روانشناختی، ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
كلمات كليدي : کلیدواژه¬ها: معنای زندگی، سرسختی روانشناختی، ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
تاريخ دفاع : 1396-6-20