بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940088216
نویسنده : كيوان وطن پرست بلالمي
عنوان پایان نامه : روایت و شخصیت پردازی در رمان پرنده‌ی من
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :اکرم رحمانی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نصراله زیرک گوشلوندانی, ,
چكيده : چگونگی ساختار بندی عناصر داستان به اندیشه و جهان بینی ارتباط دارد که نویسنده در صدد ارائه آن است. شخصیت، زبان و زاویه دید از جمله عناصر مهمی است که توجه به آن در فهم داستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. در سال های اخیر توجه به زاویه دید و زبان زنانه در میان منتقدان چشمگیر است. این پایان نامه با هدف بررسی رابطه شخصیت و زبان و زاویه دید در رمان «پرنده من» فریبا وفی انجام گرفت. نتایج نشان داده که وفی در این رمان سه عنصر شخصیت، زبان و زاویه دید زنانه را به عنوان عناصر هویت بخش مورد توجه قرار داده است و به این مظور با دقت ویژگی های زنانه در گفتار و نگاه روایت بر آن تاکید دارد. وی با وسواس جامعه ای را که در آن قرار دارد را مورد انتقاد قرار می‌دهد. واژگان کلیدی: پرنده‌ی من، فریبا وفی، روایت زنانه، هویت، زبان زنانه
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: پرنده‌ی من، فریبا وفی، روایت زنانه، هویت، زبان زنانه
تاريخ دفاع : 1396-6-20